Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a Papers. Revista de Sociologia?
Vés a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Indicacions per a l’autor/a

NORMES DE PUBLICACIÓ

Les persones que enviïn treballs per publicar a Papers. Revista de Sociologia hauran de verificar prèviament que el text enviat s’atén escrupolosament a les normes següents:

1. Els treballs enviats han d’estar escrits en català, castellà o anglès.

2. S’acceptaran dos tipus de treballs:

 • Articles: seran treballs teòrics o empírics originals, complets i desenvolupats.
 • Debats: consistiran en un conjunt de textos breus que discuteixin un article, llibre o treball d’especial interès per a les ciències socials.
 • Papers només publicarà recensions o crítiques de llibres d’especial interès per a les ciències socials a proposta dels membres del seu Consell de Redacció.

3. Els treballs s’enviaran en format Reach Text Format (rtf), OpenOffice Writer (odt) o Microsoft Word (doc) a través del lloc web de la revista. No s’acceptarà cap altre mitjà d’enviament ni es mantindrà correspondència sobre els originals no enviats a través del portal o en altres formats.

4. Els elements no textuals (taules, quadres, mapes, gràfics, il·lustracions, etc.) que contingui el treball apareixeran inserits en el lloc del text que correspongui. A més, es lliuraran per separat com a arxiu addicional els gràfics editables en format OpenOffice Calc (ods) o Microsoft Excel (xls) i els mapes, il·lustracions o imatges en els formats jpeg o tif a 300 ppp. Tots estaran numerats i titulats, se n’especificarà la font al peu, i s’hi farà referència explícita en el text.

5. Els treballs enviats seran inèdits i no es podran sotmetre a la consideració d’altres revistes mentre es trobin en procés d’avaluació a Papers. Revista de Sociologia. Excepcionalment, i per raons d’interès científic i/o de divulgació d’aportacions especialment notòries, l’Equip de Redacció podrà decidir la publicació i/o traducció d’un text ja publicat.

6. Els articles i propostes de debats aniran precedits d’un full de coberta en què s’especificarà la informació següent:

 • Títol, en català o castellà, i en anglès.
 • Nom de l’autor(s) o autora(es). Amb l’objecte de facilitar la inclusió d’articles i citacions en bases de dades científiques, es recomana consultar la «Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones científicas», a l’enllaç «Contenidos de interés» del web http://ec3.ugr.es/
 • Filiació institucional: universitat o centre, departament o unitat, ciutat i país.
 • Adreça de correu electrònic. Tota la correspondència s’enviarà  aquesta adreça electrònica. En el cas d’articles d’autoria múltiple, s’haurà d’especificar la persona que mantindrà la correspondència amb la revista.
 • Breu nota biogràfica (d’un màxim de 60 paraules) en què s’especifiquin les titulacions més altes obtingudes (i per quina universitat), la posició actual i les principals línies de recerca. Papers. Revista de Sociologia podrà publicar aquesta nota biogràfica com a complement de la informació dels articles.
 • Identificació ORCID: En cas de disposar d'ella. Papers. Revista de Sociologia, recomana als autors que es registrin a http://orcid.org/ per obtenir un número d'identificació ORCID.

7. El text dels articles anirà precedit d’un resum d’una extensió màxima de 250 paraules (que exposarà clarament i concisament els objectius, la metodologia, els principals resultats i les conclusions del treball) i d’un màxim de 10 paraules clau (no incloses en el títol, i que hauran de ser termes acceptats internacionalment en les disciplines cientificosocials i/o expressions habituals de classificació bibliomètrica). Si el text està escrit en castellà o en català, s’hi afegirà el resum (abstract) i les paraules clau (keywords) en anglès. Si el text està originalment escrit en anglès, l’Equip de Redacció podrà traduir-ne el títol, el resum i les paraules clau al castellà, en el cas que el mateix autor/a no proporcioni aquesta traducció.

8. El text dels articles s’haurà d’enviar anonimitzat: se suprimiran (sota el rètol d’*anonimitzat*) totes les citacions, agraïments, referències i altres al•lusions que poguessin permetre directament o indirectament la identificació de l’autor/a. La redacció de Papers. Revista de Sociologia s’assegurarà que els textos compleixen aquesta condició. Si l’article és acceptat per publicar-lo, llavors se n’enviarà la versió no anonimitzada a la revista, en cas que diferís de l’enviada prèviament.

9. Els articles tindran una extensió orientativa de entre 8.000 i 12.000 paraules, incloent-hi les notes al peu i excloent-ne el títol, els resums, les paraules clau, els gràfics i les taules.

10. Els debats constaran de textos d’una extensió aproximada de 2.500 paraules cadascun, incloent-hi les notes al peu i excloent-ne el títol, els resums, les paraules clau, els gràfics i les taules. Un dels textos haurà de ser una presentació de l’aportació que sigui objecte de discussió, realitzada per l’autor/a d’aquesta o bé pel coordinador/a del debat.

11. Les crítiques de llibres tindran una extensió màxima de 2.500 paraules, i a l’inici s’hi especificaran les dades següents de l’obra ressenyada: autor/a, títol, lloc de publicació, editorial, any de publicació i nombre de pàgines. També s’hi haurà d’incloure el nom i els cognoms, la filiació institucional i l’adreça electrònica de l’autor/a de la ressenya.

12. El format del text haurà de respectar les normes següents:

 • Tipus i mida de lletra: Times New Roman 12.
 • Text a 1,5 espais, excepte les notes al peu, i justificat.
 • Les notes aniran numerades consecutivament al peu de la pàgina corresponent i no al final del text. Es recomana reduir-ne l’ús al màxim i que aquest ús sigui explicatiu i mai de citació bibliogràfica.
 • Les pàgines aniran numerades al peu a partir de la pàgina del resum, començant pel número 1 (el full de coberta amb les dades de l’autor/a no es numerarà).
 • Les seccions o apartats del text es numeraran i es titularan en minúscules i negreta.

13. Les citacions hauran de respectar les normes següents:

 • Les citacions apareixeran en el cos del text i s’evitarà d’utilitzar notes al peu l’única funció de les quals sigui bibliogràfica.
 • Se citarà entre parèntesis, incloent-hi el cognom de l’autor/a, l’any i la pàgina o pàgines citades; per exemple, (Boudon, 2004: 73).
 • Quan en dues obres del mateix autor coincideixi l’any es distingiran amb lletres minúscules darrere de l’any; per exemple, (Boudon, 2004a: 73).
 • Si els autors són dos, se citaran els dos cognoms units per «i»: (Bowles i Gintis, 2005); quan els autors siguin més de dos, se citarà el cognom del primer autor seguit d’«et al.» (Bowles et al., 2005), tot i que a la referència de la bibliografia final es puguin consignar tots els autors.
 • Les citacions literals aniran entre cometes i seguides de la corresponent referència entre parèntesis, que inclourà obligatòriament les pàgines citades; si sobrepassen les quatre línies, es transcriuran separadament del text principal, sense cometes, amb una sagnia més gran i una mida de lletra més petita.

14. La llista completa de referències bibliogràfiques se situarà al final del text, sota l’epígraf «Referències bibliogràfiques». Les referències es redactaran segons les normes següents:

 • Només s’hi inclouran els treballs que hagin estat citats en el text, i tots els treballs citats hauran de referenciar-se a la llista final.
 • Totes les referències que tinguin DOI (Digital Object Identifier) l’inclouran al final.
 • L’ordre serà alfabètic segons el cognom de l’autor/a. En cas de diverses referències d’un mateix autor/a, s’ordenaran cronològicament segons l’any. Primer s’inclouran les referències de l’autor/a tot sol, en segon lloc les obres compilades per l’autor/a, i en tercer lloc les de l’autor/a amb altres coautors/es.
 • El format de les referències respectarà les normes següents:
  • Llibres: cognom de l’autor/a, nom de l’autor/a, any entre parèntesis, títol en cursiva, lloc de publicació i editorial, segons els exemples següents:
   • Boudon, Raymond (2004). The Poverty of Relativism. Oxford: The Bardwell Press.
   • Ryan, Alan (ed.) (1973). The Philosophy of Social Explanation. Oxford: Oxford University Press.
   • King, Gary; Keohane, Robert O. i Verba, Sidney (1994). Designing Social Inquiry. Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton (NJ): Princeton University Press.
  • Capítols de llibres: cognom de l’autor/a, nom de l’autor/a, any entre parèntesis, títol del capítol entre cometes («»), «A:», autor/a del llibre, títol del llibre en cursiva, lloc de publicació i editorial. Per exemple:
   • Ostrom, Elinor (2005). «Policies that Crowd out Reciprocity and Collective Action». A: Gintis, Herbert; Bowles, Samuel; Boyd, Richard i Fehr, Ernst (eds.). Moral Sentiments and Material Interests. Cambridge (MA): MIT Press.
  • Articles de revista: cognom de l’autor/a, nom de l’autor/a, any entre parèntesis, títol de l’article entre cometes, títol de la revista en cursiva, volum, número entre parèntesis i pàgines, segons l’exemple següent:
   • Granovetter, Mark (1973). «The Strenght of Weak Ties». American Journal of Sociology, 78 (6), 1360–1380.
  • Edicions originals: quan l’any de l’edició original no coincideixi amb el de l’edició que se cita, se citarà en el text per l’any original, i es consignarà l’any de l’edició al final de la referència. Per exemple:
   • Weber, Max (1922). Economía y sociedad. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1964.
 • S’aplicarà sagnia francesa a totes les referències.

 

NORMES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ I PUBLICACIÓ

1. Papers. Revista de Sociologia publica treballs acadèmics de recerca teòrica i empírica rigorosa en els àmbits de la sociologia i les ciències socials en general.

2. Els errors de format i presentació, l’incompliment de les normes de la revista o la incorrecció ortogràfica i sintàctica podran ser motiu de rebuig del treball sense passar-lo a avaluació.

3. L’avaluació serà d’experts i pel mètode de «cegament doble» (double blind). Tots els treballs enviats a Papers. Revista de Sociologia s’avaluaran d’acord amb criteris d’estricta qualitat científica.

4. Un cop rebut un text que compleixi tots els requisits formals, se’n confirmarà la recepció i començarà el seu procés d’avaluació.

5. En una primera fase, l’Equip de Redacció efectuarà una revisió general de la qualitat i adequació temàtica del treball, i podrà rebutjar directament sense passar a avaluació externa aquells treballs amb una qualitat ostensiblement baixa o que no efectuïn cap contribució als àmbits temàtics de la revista. Per a aquesta primera revisió, l’Equip de Redacció podrà requerir l’assistència, en cas que ho consideri necessari, dels membres del Consell de Redacció o del Consell Assessor. Les propostes de debats podran ser acceptades després de superar aquesta fase de filtre previ sense necessitat d’avaluació externa.

6. Els articles que superin aquest primer filtre s’enviaran a dos avaluadors externs, especialistes en la matèria o línia de recerca de què es tracti. En cas que les avaluacions siguin discrepants, o que per qualsevol altre motiu ho consideri necessari, l’Equip de Redacció podrà enviar el text a un tercer avaluador/a.

7. Segons els informes dels avaluadors/es, l’Equip de Redacció podrà prendre una de les decisions següents, que serà comunicada a l’autor/a:

 • Publicable tal com està (o amb lleugeres modificacions).
 • Publicable després de revisar-lo. En aquest cas, la publicació quedarà condicionada a la realització per part de l’autor/a de tots els canvis requerits per la redacció. El termini per fer aquests canvis serà d’un mes, i s’hi haurà d’adjuntar una breu memòria explicativa dels canvis introduïts i de com s’adeqüen als requeriments de l’Equip de Redacció. Entre els canvis proposats podrà haver-hi la conversió d’una proposta d’article en nota de recerca/nota bibliogràfica, o viceversa.
 • No publicable, però amb la possibilitat de reescriure i reenviar el treball. En aquest cas, el reenviament d’una versió nova no implicarà cap garantia de publicació, sinó que el procés d’avaluació tornarà a començar des de l’inici.
 • No publicable.

8. En cas que un treball sigui acceptat per publicar-lo, l’autor/a haurà de ser revisar-ne les proves d’impremta en el termini màxim de dues setmanes.

9. Papers. Revista de Sociologia publicarà anualment la llista de totes les persones que han fet avaluacions anònimes, així com també les estadístiques d’articles acceptats, revisats i rebutjats, i la durada mitjana del lapse entre la recepció d’un article i la comunicació de la decisió final a l’autor/a.

10. Papers. Revista de Sociologia podrà fer públiques, en cas que les hagi constatat, les males pràctiques científiques següents: plagi, falsificació o invenció de dades, apropiació individual d’autoria col·lectiva i publicació duplicada.

 

Criteris per a la preparació de trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/es han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no segueixin aquestes indicacions, les trameses es podran retornar als autors/es.

 1. La tramesa no ha estat publicat prèviament ni s’ha enviat prèviament a cap altra revista (o se n’ha proporcionat una explicació a Comentaris al/a la editor/a).
 2. El fitxer enviat està en format Reach Text Format (rtf), OpenOffice Writer (odt) o Microsoft Word (doc). Els elements no textuals (taules, quadres, mapes, gràfics, il•lustracions, etc.) apareixen inserits en el lloc del text que correspon i es lliuren per separat com a arxiu addicional, els gràfics editables, en format OpenOffice Calc (ods) o Microsoft Excel (xls), i els mapes, il·lustracions o imatges, en els formats jpeg o tif a 300 ppp.
 3. El text té interlineat a 1,5 espais; la mida de font és 12 punts i el tipus, Times New Roman; es fa servir cursiva en lloc de subratllat (exceptuant les adreces URL); i totes les il·lustracions, figures i taules són dins del text al lloc que els correspon i no al final de tot.

 4. El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció Indicacions per als autors/es de la pàgina «Quant a la revista».
 5. Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció Com assegurar una revisió de persones expertes cega.
 

Avís de drets d’autoria

Sense perjudici del que disposa l'article 52 de la Llei 22/1987 d'11 de novembre de Propietat Intel·lectual, BOE del 17 de novembre de 1987, i conforme a aquest, el/la els/les autor/a/rs/es cedeix/en a títol gratuït els seus drets d'edició, publicació, distribució i venda sobre l'article, per tal que sigui publicat a Papers. Revista de Sociologia, en el termini màxim de dos anys.

Papers. Revista de Sociologia es publica sota el sistema de llicències Creative Commons segons la modalitat «Reconeixement – NoComercial (by-nc): Es permet la generació d’obres derivades sempre que no se’n faci un ús comercial. Tampoc no es pot fer servir l’obra original amb finalitats comercials».

Així, quan l’autor/a envia la seva col·laboració, accepta explícitament aquesta cessió de drets d’edició i de publicació. Igualment autoritza a Papers. Revista de Sociologia la inclusió del seu treball en un fascicle de la revista perquè es pugui distribuir i vendre.

Amb l’objectiu d’afavorir la difusió del coneixement, Papers. Revista de Sociologia s’afegeix al moviment de revistes d’Open Access (DOAJ) i lliura la totalitat dels seus continguts a diversos repositoris sota aquest protocol; per tant, la remissió d’un treball per publicar-lo a la revista pressuposa l’acceptació explícita per part de l’autor/a d’aquest mètode de distribució.

 

Declaració de privacitat

Les adreces electròniques i els noms introduïts en aquest lloc s’utilitzaran exclusivament per als propòsits declarats per aquesta revista i no es faran servir amb cap altra finalitat ni es posaran a disposició de tercers.

D'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir, davant la Direcció de la Revista, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les vostres dades personals.

 
ISSN: 2013-9004
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 3.0 Espanya de Creative Commons.
Aquesta revista forma part del servei de Revistes Digitals de la Universitat Autònoma de Barcelona i funciona sobre Open Journal Systems.
Open Journal Systems és un programari lliure desenvolupat per Public Knowledge Project. El theme ha estat desenvolupat per l'Projecte Ictineo.